Innmåling NVDB objekter Tjernfjelltunnelen for Mesta Elektro AS

Norsurvey har utført sluttdokumentasjonen for Mesta Elektro AS på den 3,4 km lange Tjernfjelltunnelen på Rv77 i Nordland fylke.

Setningsmålinger for Salmar

Vi utfører setningsmålinger ved Salmars settefiskanlegg i Tranøy, Senja. Målingene utføres for TSF Entreprenør AS i tilknytning til utvidelse av fylling i sjø. Grunnlag for målingene er etablerte fastmerker i fjell som gir pålitelige resultat ved gjentatte målinger med totalstasjon.

Innmåling av vegsituasjon Kvtifjell og Raudfjell vindmøllepark

Norsurvey har gjennomført asbuildt målinger av alle veger og vindmølleområder på Kvitfjell og Raudfjell vindmøllepark. Totalt ca 100 km med måling. Oppdraget har vi utført for Tromsø Vind AS.